Exekutor Mgr. Pavla Fučíková Vyřeší Vaše problémy již jen exekutor? Exekutor z Exekutorského úřadu Ostrava vám pomůže zajisťit exekuce a exekutorskou činnost. exekuce, exekutor, exekutorský úřad

ČR Mgr. Pavla Fučíková
Exekutorský úřad Ostrava


Informace pro povinné


odběr novinek e-mailem

Milostivé léto - o co vlastně jde?

Informace pro dlužníky v exekuci

Platnost milostivého léta: od 28.10.2021 do 28.01.2022.

Pokud jste povinnými – fyzickými osobami, můžete snadněji ukončit své exekuce, které jsou vedeny oprávněnými - veřejnoprávními subjekty.

Jedná se zejména o: zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, města, obce, městské služby, příspěvkové organizace, soudy, Českou televizi, ČEZ, OZO, školy, veřejné ústavy, ministerstva a podobné veřejné instituce.

Pokud do 28. ledna 2022 stihnete zaplatit jistinu či její zbývající část a k tomu zaplatíte ještě 907,50 Kč (750 Kč a DPH) na náklady exekuce, pak bude vaše exekuce ukončena.

Milostivé léto však NEDOPADÁ

na povinné, kteří se aktuálně nacházejí v konkurzním nebo insolvenčním řízení, pokud jde o vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný trestný čin (ne když jde o pokutu za přestupek).

Jak postupovat?

Více informací například zde: https://www.finance.cz/538977-milostive-leto-podminky-jistina-poplatek-veritele/
Jak postupovat, když... Organizační pokyny pro povinné (dlužníky)

Připravili jsme pro Vás několik organizačních pokynů a procesních poučení o exekučním řízení, ve kterém vystupujete jako osoba, která je povinna splnit svůj závazek. Pokud si důkladně přečtete následující text, výrazně urychlíte průběh exekučního řízení, docílíte rychlejšího skončení exekuce, snížíte celkové náklady exekuce, které jste povinni uhradit, a zejména omezíte své potíže.


Organizační pokyny

Formuláře ke stažení:


Jak telefonovat do úřadu

Dovolujeme si Vás upozornit, že dotazy k exekuci mohou být prostřednictvím telefonu vyřízeny pouze v obecné rovině. Proto Vám doporučujeme Vaše dotazy k exekuci zaslat na náš e-mail, popř. poštou. Předejdete tak i obtížím z důvodu velké vytíženosti naší telefonní linky.

Dovolujeme si Vás také upozornit, že celý průběh telefonního hovoru je nahráván.

Pokud se přeci jen hodláte dotazovat na exekuci telefonicky, dodržujte následující pokyny:

Mějte prosím na paměti, že bez spisové značky Vám nemůžeme po telefonu poskytnout žádné informace!

Poslat dotaz TisknoutOsobní návštěva úřadu

Dovolujeme si Vás upozornit, že povinností exekutora není vést osobní jednání s účastníky exekučního řízení mimo jednání, která jsou předepsaná zákonem (občanským soudním řádem nebo řádem exekučním), typicky dražební a rozvrhová jednání. Proto Vám před návštěvou úřadu doporučujeme dát přednost dotazu na náš email.

Pokud se přeci jen rozhodnete nás navštívit, žádáme Vás, abyste náš úřad navštěvovali jen v úřední nebo pokladní hodiny. Před návštěvou úřadu se vždy přesvědčete o tom, že Vám budeme v tyto dny k dispozici. Může se totiž v ojedinělých případech stát, že úřad bude z technických důvodů uzavřen.

Při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržujte, prosím, následující pokyny:

Žádáme účastníky, aby při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržovali zásady zdvořilého a slušného jednání. Hrubé jednání povinného dluhu nezbaví, pouze znásobí jeho postih případným trestním stíháním, přičemž v exekuci proti povinnému může pokračovat další exekutor.

Soudní exekutor ani pracovníci úřadu nenesou žádnou vinu na tom, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení, a tudíž že toto řízení logicky působí povinnému jistou újmu na jeho právech. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu. Je absolutně vyloučeno, aby si účastník hrubým jednáním vůči pracovníkům exekutorského úřadu zjednal pro sebe jakoukoli výhodu nebo úlevu v exekučním řízení. Osoby, které se budou chovat hrubě nebo urážlivě, budou okamžitě vykázány z prostor exekutorského úřadu, a to i za asistence Policie ČR. Exekutor je úřední osobou a osoby ohrožující výkon jeho pravomoci mohou být stíhány za trestný čin „Násilí proti úřední osobě“ podle § 325 a § 326 trestního zákona.

Stejnou měrou pak zaručujeme účastníkům, jednajícím zdvořile, slušné chování ze strany pracovníků našeho exekutorského úřadu. Případné stížnosti na nevhodné chování některého z našich pracovníků je možné písemně zaslat na adresu úřadu.

Poslat dotaz Tisknout


Takto ne!

Poslat dotaz TisknoutJednám prostřednictvím zástupce

Pokud Vás bude v exekuci zastupovat jiná osoba, je nezbytné, abyste ji vybavili řádnou plnou mocí. Připravili jsme pro Vás formulář plné moci pro zastupování v exekuci, jehož správné vyplnění zajistí, že Váš zástupce zjistí požadované informace v rozsahu, v jakém byste je dostali sami. Plnou moc je nutné založit do spisu soudního exekutora v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie plné moci, plné moci zaslané faxem, plné moci zaslané e-mailem (neopatřené zaručeným elektronickým podpisem účastníka řízení), plné moci udělené pro jiná exekuční řízení, jakož i jiné nejasně formulované plné moci nemohou být v exekučním řízení akceptovány.

Plná moc musí být pracovníkům našeho úřadu k dispozici již při prvním jednání, popř. již při prvním telefonickém hovoru. Proto doporučujeme zaslat plnou moc úřadu v časovém předstihu, nebo ji předat Vašemu zástupci již při prvním osobním jednání.

Takto ne!

Poslat dotaz TisknoutJak zaplatit dluh

Především je nutné znát správnou celkovou výši Vašeho dluhu. Pokud si nejste jisti, pošlete dotaz na výši dluhu na náš e-mail s uvedením spisové značky Vaší exekuce (024 EX .../..), jména, příjmení, rod.č. a trvalého bydliště. Upřednostněte dotaz e-mailem před telefonováním nebo osobní návštěvou úřadu. Ušetříte tím své peníze a vyhnete se obtížím s velmi vytíženou telefonní linkou našeho úřadu.

Pokud Vám prozatím nebyly doručeny žádné dokumenty, sdělte na náš e-mail existující poštovní adresu, na kterou je možno Vám doručit písemnosti. Pokud je tato adresa odlišná od adresy Vašeho trvalého bydliště, vyplňte a podepište Žádost o doručování písemností na adresu pro doručování, kterou co nejdříve zašlete na adresu úřadu. Výrazně tím urychlíte skončení exekuce.

Pokud hradí za povinného jeho dluh třetí osoba, je zapotřebí zaslat exekutorskému úřadu podepsané Prohlášení třetí osoby o úhradě dluhu za povinného.

Poslat dotaz Tisknout


Dluh zaplaťte některým z těchto způsobů:

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ56 5500 0000 0010 3500 5113 B.I.C.: RZBCCZPP
Raiffeisenbank, a.s., www.rb.cz

POZOR!
Pro platby povinných k úhradě pohledávek České televize slouží zvláštní účet exekutora u Raiffeisenbank č. 1251007527/5500

Takto ne!

Poslat dotaz TisknoutMůžu zaplatit dluh ve splátkách?

Zaplatit dluh ve splátkách není v zásadě vyloučeno. Je však umožněno pouze těm dlužníkům, jejichž osobní a majetkové poměry nedovolují zaplatit dluh najednou nebo provést některý ze způsobů exekuce určených zákonem.

Hodláte-li požádat o možnost zaplatit svůj dluh ve splátkách, vyplňte Žádost o povolení splátek v exekuci (FO) (jste-li občan) nebo Žádost o povolení splátek v exekuci (PO) (jednáte-li za právnickou osobu). Nedílnou součástí této žádosti je Prohlášení o osobních a majetkových poměrech, které pravdivě vyplňte a doložte příslušnými listinami (např. přiložením rozhodnutí o přiznání sociálních dávek, důchodovým výměrem, potvrzením o invaliditě, pracovní smlouvou, právnická osoba posledním daňovým přiznáním apod.). Vyplněnou žádost zašlete na adresu úřadu. Po obdržení žádosti Vám pracovníci úřadu potvrdí přijetí žádosti a sdělí variabilní symbol pro provádění plateb.

Mějte na paměti, že pokud již byly vydány exekuční příkazy, není povolení splátek dluhu důvodem pro jejich zrušení.


Zaplatil jsem a co dál?

Provedení platby nemusíte úřadu nijak oznamovat ani e-mailem, ani telefonicky. Pokud jste se drželi pokynů pro zaplacení dluhu a platbu označili správným variabilním a specifickým symbolem, dojde k její automatické evidenci ve Vaší exekuci. Po provedení platby Vám budou automaticky poštou zaslány příslušné dokumenty, týkající se exekuce, nebo jejího skončení. Teprve po celkové úhradě dluhu a nákladů exekuce budou bance (příp. plátci mzdy, důchodu apod.) automaticky zaslány dokumenty k uvolnění blokovaných účtů. Operace může trvat několik dní (exekutorský úřad doručuje pokyn písemně do sídla banky). Není zapotřebí toto urgovat v úřadě, ani osobně ani telefonicky.

Poznámku v katastru nemovitostí o nařízené exekuci je možné vymazat teprve po současném splnění těchto podmínek:

Poslat dotaz TisknoutLze urychlit ukončení exekuce?

Rozhodně ano!

Předně nám ohlaste každou změnu Vaší poštovní adresy, na kterou Vám máme zasílat písemnosti a tyto si co nejdříve vyzvedněte na své poště. Nenechávejte je tam ležet po celou (15denní) úložní dobu.

Celý dluh včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného se pokuste zaplatit v co možná nejkratší době. V případě, že je pohledávka Vašeho věřitele úročena, nebude dluh dále narůstat. Pokud svůj dluh zaplatíte do 15 dnů ode dne, kdy Vám doručíme výzvu k zaplacení, odměnou Vám bude též snížení nákladů exekuce v podobě 50% odměny exekutora.

Bude-li Vám doručováno rozhodnutí, proti kterému jsou přípustné opravné prostředky (proti usnesení soudu nebo usnesení soudního exekutora může být přípustné odvolání, proti příkazu k úhradě nákladů jsou přípustné námitky), lze se těchto opravných prostředků vzdát. Vyplňte prohlášení Vzdání se odvolání nebo Vzdání se námitek a zašlete na adresu úřadu. Váš podpis však musí být na takovém prohlášení úředně ověřen, jinak je nutné takové prohlášení učinit osobně v sídle úřadu v úředních nebo pokladních hodinách.

Má-li dojít k ukončení exekuce, je nezbytné, aby mohl soudní exekutor vyplatit Vašemu věřiteli Vámi zaplacený dluh a náklady. To je možné pouze v případě, že má soudní exekutor k dispozici usnesení o nařízení exekuce s vyznačenou doložkou právní moci soudem. Pokud tomu tak není, lze Vašemu věřiteli vyplatit peníze, pokud vyplníte formulář Souhlas s výplatou vymoženého plnění a tento nám zašlete na adresu úřadu. Váš podpis však musí být na uděleném souhlasu úředně ověřen, jinak je nutné takové prohlášení učinit osobně v sídle úřad v úředních nebo pokladních hodinách.


Co je to spisová značka

Spisová značka je číslo Vaší exekuce, pod kterým je vedena na našem úřadě. Je uvedena na každé listině, která je Vám doručována. Na rozhodnutích exekutora (exekuční příkaz, usnesení, příkaz k úhradě nákladů exekuce) je uvedena v pravém horním rohu a má tvar 024 EX …./…. (nař. 024 EX 1234/11), přičemž 024 je označení exekutora, který věc vede (024 je číslo, pod kterým je soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková zapsána v seznamu exekutorů vedeného Exekutorskou komorou České republiky), EX označuje exekuci, 1234 před lomítkem označuje pořadové číslo exekuce a 11 za lomítkem označuje rok, ve kterém byla exekuce u exekutora zahájena.

Mějte prosím stále na paměti, že bez spisové značky Vám nemůžeme poskytnout žádné informace!

Jak zjistím spisovou značku své exekuce?

TisknoutPotřebujete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Úvod Kontakt Úřední deska Dražby Ke stažení Zajímavé odkazy Ochrana os. údajů GDPR