Exekutor Mgr. Pavla Fučíková Vyřeší Vaše problémy již jen exekutor? Exekutor z Exekutorského úřadu Ostrava vám pomůže zajisťit exekuce a exekutorskou činnost. exekuce, exekutor, exekutorský úřad

ČR Mgr. Pavla Fučíková
Exekutorský úřad Ostrava


Jak probíhá exekuce


odběr novinek e-mailem

Jak probíhá exekuce

Ocitli jste se v situaci, kdy vám někdo dluží? Jste bezradní, protože stejně jako ostatní i vy máte finanční závazky? I když se to může zdát na první pohled bezvýchodné, není tomu tak. Svých práv se již nemusíte složitě domáhat soudní cestou, kde vás čekají zdlouhavá jednání, odvolací lhůty, a to vše navíc s nejistým výsledkem. V roce 2001 stát zřídil instituci soudního exekutora, soukromé osoby pověřené výkonem exekuční činnosti, jejímž cílem je co nejefektivněji vymáhat pohledávky.


Jak získat peníze zpět?

Pokud vám jako věřitelům vznikla pohledávka a dlužník (povinný) není ochoten dohodnout se, případně nesplnil, co slíbil, můžete zvolit cestu vymáhání pohledávky. V zásadě existují dvě možnosti, jak si počínat. Nabízí se postup soudního, nebo mimosoudního vymáhání. Rozhodnete-li se svou pohledávku vymáhat mimosoudně, věřte, že proces bude rychlejší a efektivnější.


Exekutorský úřad představuje rychlé řešení pro vymáhání pohledávek

Exekutorský úřad Ostrava se zabývá nucenými exekucemi, zabavováním majetku a jeho dražbami. Na exekutorský úřad se můžete obrátit nejen jako věřitel, ale také jako dlužník. Dlužíte-li, můžete se na tomto místě sami přihlásit k dobrovolné exekuci majetku, případně zde získat důležité informace týkající se oddlužení.

Exekutorský úřad Ostrava nabízí své služby po celé České republice občanům, menším podnikatelům i velkým obchodním společnostem.


Postup při vymáhání pohledávky

  1. Uvažujete-li o vymáhání pohledávky, obraťte se na konkrétního exekutora, který na základě předložených informací posoudí předpokládanou úspěšnost, časovou náročnost i náklady spojené s výkonem exekuce.
  2. V této fázi následuje podání návrhu na exekuční řízení, jehož součástí musí být jmenovité označení exekutora, který má být soudem pověřen k provedení exekuce. Návrh na nařízení exekuce, sepsaný buď věřitelem, nebo exekutorem, spolu s přiloženým originálem, nebo úředně ověřenou kopií exekučního titulu (dokument vydaný státním orgánem nebo státem uznaným subjektem, který opravňuje soud k nařízení exekuce) jsou předloženy soudu. Ten má zákonem stanovenou 15denní lhůtu na to, aby učinil rozhodnutí. Pokud shledá, že je návrh na nařízení exekuce oprávněný, nařídí exekuci.
  3. Po rozhodnutí soudu o vině dlužníka, přichází na řadu exekutor, kterému věřitel složí vratnou zálohu, stanovenou dle výše vymáhané pohledávky. Při podání návrhu na exekuci věřitel neplatí soudní poplatek. Náklady na exekuci a odměnu exekutora, která je stanovena vyhláškou MSp č.330/2001 Sb., hradí zásadně povinný.
  4. Soudní exekutor doručí dlužníkovi usnesení o nařízené exekuci společně s exekučními příkazy postihujícími jeho movitý nebo nemovitý majetek.

Exekutor a jeho pravomoci

Exekutor postupuje při výkonu své činnosti nezávisle, přičemž je vázán platnými právními předpisy a rozhodnutím soudu. Na činnost soudního exekutora dohlíží ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu exekuce disponuje vykonavatel rozsáhlými pravomocemi, které mu umožňují získávat informace o povinných a jejich majetku – např. od orgánů státní správy, bank, pojišťoven.


Realizace exekuce

O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor sám. Nejčastějším postupem je čerpání peněz z účtu dlužníka. V případě, že dlužníkovy finance nestačí na pokrytí dluhu, provádí se zajištění movitých, případně nemovitých věcí, které se vydraží, pokud povinný svůj dluh nevyrovná. Výnos z dražby se pak použije na úhradu vymáhané pohledávky a nákladů exekuce.

Katalog nemovitostí Exekutorského úřadu Ostrava, které lze dražit, spolu s popisem objektu a vyvolávací cenou, zde.

Úvod Kontakt Úřední deska Dražby Ke stažení Zajímavé odkazy Ochrana os. údajů GDPR