Lze urychlit ukončení exekuce?

Rozhodně ano!

Předně nám ohlaste každou změnu Vaší poštovní adresy, na kterou Vám máme zasílat písemnosti a tyto si co nejdříve vyzvedněte na své poště. Nenechávejte je tam ležet po celou (15denní) úložní dobu.

Celý dluh včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného se pokuste zaplatit v co možná nejkratší době. V případě, že je pohledávka Vašeho věřitele úročena, nebude dluh dále narůstat. Pokud svůj dluh zaplatíte do 15 dnů ode dne, kdy Vám doručíme výzvu k zaplacení, odměnou Vám bude též snížení nákladů exekuce v podobě 50% odměny exekutora.

Bude-li Vám doručováno rozhodnutí, proti kterému jsou přípustné opravné prostředky (proti usnesení soudu nebo usnesení soudního exekutora může být přípustné odvolání, proti příkazu k úhradě nákladů jsou přípustné námitky), lze se těchto opravných prostředků vzdát. Vyplňte prohlášení Vzdání se odvolání nebo Vzdání se námitek a zašlete na adresu úřadu. Váš podpis však musí být na takovém prohlášení úředně ověřen, jinak je nutné takové prohlášení učinit osobně v sídle úřadu v úředních nebo pokladních hodinách.

Má-li dojít k ukončení exekuce, je nezbytné, aby mohl soudní exekutor vyplatit Vašemu věřiteli Vámi zaplacený dluh a náklady. To je možné pouze v případě, že má soudní exekutor k dispozici usnesení o nařízení exekuce s vyznačenou doložkou právní moci soudem. Pokud tomu tak není, lze Vašemu věřiteli vyplatit peníze, pokud vyplníte formulář Souhlas s výplatou vymoženého plnění a tento nám zašlete na adresu úřadu. Váš podpis však musí být na uděleném souhlasu úředně ověřen, jinak je nutné takové prohlášení učinit osobně v sídle úřad v úředních nebo pokladních hodinách.


Co je to spisová značka

Spisová značka je číslo Vaší exekuce, pod kterým je vedena na našem úřadě. Je uvedena na každé listině, která je Vám doručována. Na rozhodnutích exekutora (exekuční příkaz, usnesení, příkaz k úhradě nákladů exekuce) je uvedena v pravém horním rohu a má tvar 024 EX …./…. (nař. 024 EX 1234/11), přičemž 024 je označení exekutora, který věc vede (024 je číslo, pod kterým je soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková zapsána v seznamu exekutorů vedeného Exekutorskou komorou České republiky), EX označuje exekuci, 1234 před lomítkem označuje pořadové číslo exekuce a 11 za lomítkem označuje rok, ve kterém byla exekuce u exekutora zahájena.

Mějte prosím stále na paměti, že bez spisové značky Vám nemůžeme poskytnout žádné informace!

Jak zjistím spisovou značku své exekuce?