Exekutor Mgr. Pavla Fučíková Potřebujete-li exekutora zkuste Exekutorský úřad Ostrava, který zajišťuje exekuce a exekutorskou činnost nejen ve městě Ostrava. Zde najdete vše co potřebujete vědět o exekuci. Exekuce Ostrava je zde pro Vás. exekuce, prodej nemovitostí, dražby nemovitostí Exekuce Ostrava. Pořebujeteli exekutora nebo nějakou radu ohledně exekuce, obraťte se na Exekutorský úřad Ostrava, máme dloholeté zkušenosti a mnoho spokojených klientů.

ČR Mgr. Pavla Fučíková
Exekutorský úřad Ostrava


Ptáme se za dlužníky a vydražitele


odběr novinek e-mailem

Ptáme se za dlužníky a vydražitele

Jaké dokumenty je třeba s sebou mít při osobním jednání na exekutorském úřadě? Stačí občanský průkaz k prokázání totožnosti.

Můžu se do exekutorského úřadu dostavit jakýkoli den?
Při úhradě splátky či doplacení exekuce můžete přijít kterýkoliv den, při osobním jednání v pondělí a ve středu nebo po domluvě.

Vydražil jsem u vás nemovitosti. Kdy budou vymazána zástavní práva a věcná břemena?
Zástavní práva a věcná břemena, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem nemovitostí zanikají, a která váznou na nemovitostech, zanikají právní mocí usnesení o rozvrhu (viz ust. § 337h o.s.ř.). Vyrozumění o tom, že rozvrhové usnesení nabylo právní moci, zasílá na příslušný katastrální úřad soudní exekutor. Příslušný katastrální úřad pak provede jejich výmaz.

Dokdy musím doplatit nejvyšší podání?
Nejvyšší podání musí být doplaceno ve stanovené lhůtě, která začíná běžet ode dne právní moci usnesení o příklepu. Tato lhůta je zpravidla 1 měsíc.

Kdo platí daň z převodu nemovitostí?
Daň z převodu nemovitostí platí vydražitel. Dle ust. § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí je vydražitel povinen do tří měsíců od zápisu v katastru nemovitostí podat daňové přiznání k převodu nemovitostí a daň uhradit.

Kdy můžu převzít vydraženou nemovitost?
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a bylo-li doplaceno nejvyšší podání, a to ke dni udělení příklepu.

Jsem spoluvlastník dražených nemovitostí. Kdy mohu uplatnit předkupní právo?
Dle ust. § 338 odst. 3 o.s.ř. zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné podání, udělí se mu příklep. Předkupní právo zaniká dnem, kdy se vydražitel stal vlastníkem nemovitostí.

Jsem spoluvlastníkem nemovitostí, které jsou postiženy exekucí. Za jakých podmínek mohu tyto nemovitosti koupit?
Nemovitosti postižené exekučním příkazem lze v rámci exekučního řízení koupit pouze v dražebním jednání.

Úvod Kontakt Úřední deska Dražby Ke stažení Zajímavé odkazy Ochrana os. údajů GDPR